Informatie met betrekking tot annulering van de aankoop

De Koper heeft het recht om aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten van de Verkoper.

1) ALGEMEEN

1.1 Addax BV is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gelegen te 8560
Gullegem, Bissegemstraat 239, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer
0440.561.627, (hierna “ADDAX” of de “Verkoper”).

1.2 Op deze webpagina, alsook alle documenten die een verwijzing naar deze webpagina bevatten,
worden de Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) uiteengezet waaronder elk van de
Producten (zoals hierna gedefinieerd) op de website van Addax (www.addax.be/nl) worden aangeboden
aan de Koper (zoals hierna gedefinieerd).

1.3 De Koper kan de Verkoper te allen tijde bereiken via post op het postadres B-8560 Gullegem,
Bissegemstraat 239, dan wel op het volgende e-mailadres: sales@addax.7quick.eu. De Koper kan de Verkoper
eveneens telefonisch bereiken op het nummer +32(0)56 42 77 74 .

2) DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende
betekenis:
(a) “Aanbod”: elk vrijblijvend voorstel van de Verkoper op enigerlei wijze bekendgemaakt aan de Koper
op de website van de Verkoper dat tot doel heeft het sluiten van een Overeenkomst met de Koper.
(b) “Algemene voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden van de Verkoper dewelke van
rechtswege voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden die zouden worden aangevoerd door
de Koper.
(c) “Bestelling”: elke bestelling, onder welke vorm dan ook, geplaatst door de Koper op de website van
de Verkoper met als doel een of meerdere Producten van de Verkoper te kopen.
(d) “Koper”: elke natuurlijke persoon dan wel elke rechtspersoon die een Bestelling plaats op de website
van de Verkoper en op zodanige wijze met de Verkoper een Overeenkomst aangaat.
(e) “Overeenkomst”: elke tussen de Verkoper en de Koper gemaakte afspraak op basis van enige
Bestelling, door de Koper geplaatst op de website van de Verkoper, op grond waarvan de Verkoper
gehouden is één of meer Producten te leveren.
(f) “Producten”: het goed of de goederen, van welke aard ook, die de Verkoper, ingevolge de tussen de
Verkoper en de Koper gesloten Overeenkomst, gehouden is te leveren aan de Koper.
(g) “Verkoper”: “Addax”, zoals geïdentificeerd in artikel 1.1 van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk Aanbod van de Verkoper jegens de Koper,
alsook op elke Bestelling door de Koper op de website van de Verkoper geplaatst, alsook op elke
Overeenkomst die tussen de Koper en de Verkoper dienvolgens wordt gesloten. Het plaatsen van enige
Bestelling door de Koper houdt onherroepelijk de onvoorwaardelijke toestemming in met deze Algemene
Voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan enige wettelijke rechten van de Koper, onder meer in
toepassing van de bepalingen van artikel 45 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

2.3 Voordat er tussen de Verkoper en de Koper een Overeenkomst wordt gesloten, of wanneer de
Overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, dan stelt de Verkoper deze Algemene Voorwaarden aan de Koper ter beschikking of kan hij de tekst van deze Algemene Voorwaarden per
email aan de Koper ter beschikking stellen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan geeft de
Verkoper aan de Koper aan dat deze Algemene Voorwaarden te raadplegen zijn op de website van de
Verkoper (www.addax.be). Tevens kan de Verkoper op eerste verzoek van de Koper de Algemene
Voorwaarden per email of anderszins aan de Koper overmaken.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling(en) in de Bestelling of de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden, primeren deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene
Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden.

3) TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Koper (die bevestigt ouder te zijn dan 18 jaar en zijn woonplaats in België te hebben) is ten
opzichte van de Verkoper volledig aansprakelijk voor de juistheid van de vermelding van zijn
persoonsgegevens alsook van zijn betalingsgegevens bij het plaatsen van enige Bestelling op de website
van de Verkoper.

3.2 De Verkoper mag er verder ook op vertrouwen dat de gegevens die hij van de Koper ontvangt met
betrekking tot de Bestelling, zowel voor wat betreft de inhoud, kleur, vorm alsook voor wat betreft enige
andere specificaties met betrekking tot de Bestelling van de Producten, de correcte gegevens zijn, zulks
op basis van de voornaamste gegevens en kenmerken van de Producten van de Verkoper die weergegeven
zijn op de website van de Verkoper, en waarvan de Koper door het plaatsen van de Bestelling bevestigt
op volledige en afdoende wijze kennis van te hebben kunnen nemen.

3.3 Geen van de aanbiedingen, prijslijsten of enige catalogi op de website van de Verkoper verbinden de
Verkoper op enigerlei wijze ten aanzien van de Koper, en zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt.
Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Eventuele vergissingen of verschrijvingen in het Aanbod binden de
Verkoper niet.

3.4 Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. van de
Producten aangeboden aan de Koper op de website van de Verkoper gelden slechts bij benadering.
Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding,
met uitzondering van het recht tot annulatie van de Koper binnen de 14 dagen na zijn aankoop.

3.5 Na het sluiten van de Overeenkomst wordt door de Verkoper aan de Koper een elektronisch
bevestigingsbericht verzonden voor de omvang van de levering van de Producten alsook voor de verdere
inhoud van de Overeenkomst.

3.6 De Koper aanvaardt om uitsluitend een elektronische factuur te ontvangen na zijn Bestelling,
onverminderd diens recht om een papieren kopie te vragen binnen uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst
van de elektronische factuur.

4) PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Alle prijzen van de Producten zoals vermeld op de website van de Verkoper zijn inclusief B.T.W.
alsook eventuele andere belastingen, maar exclusief leverings-, verpakkings-, transportkosten alsook
eventuele andere kosten, welke steeds voorafgaandelijk aan enige Bestelling van Producten op de website
van de Verkoper ter kennis van de Koper worden gebracht, zulks overeenkomstig artikel VI.45, 5° van
het Wetboek van Economisch Recht.

4.2 Betaling van de Producten is mogelijk via PayPal, kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express)
dan wel via betaalkaart. De betaling van de Producten dient te gebeuren op de wijze en binnen de termijn
aangegeven in het elektronisch bevestigingsbericht van de Verkoper aan de Koper van de Bestelling van
diens Producten. Indien geen betalingstermijn in het elektronische bevestigingsbericht aan de Koper is
vermeld, dient betaling in ieder geval te gebeuren na 30 dagen volgend op de datum op dewelke de
Bestelling werd geplaatst.

4.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor Producten niet te leveren tot zo lang enige verschuldigde betaling onder enige andere overeenkomst met de Koper niet (volledig) werd voldaan, met inbegrip van
eventuele nog verschuldigde nalatigheidsintresten en forfaitaire schadevergoedingen zoals hierna bepaald.
De Verkoper heeft eenzelfde opschortingsrecht indien hij om de ene of de andere reden twijfelt aan de
kredietwaardigheid van de Koper en/of indien blijkt dat de Koper redelijkerwijs niet kredietwaardig
(genoeg) is, om welke reden dan ook.

4.4 In geval van onvolledige betaling van enige factuur binnen de daartoe aangegeven betalingstermijn, is
de Koper automatisch en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten gelijk aan 12% op jaarbasis
verschuldigd op de niet betaalde bedragen vanaf de datum dat deze bedragen verschuldigd zijn tot op het
ogenblik van volledige betaling.

4.5 Daarenboven is in geval van niet (volledige) betaling van de verschuldigde bedrag(en), boven de op
dat ogenblik verschuldigde bedragen en naast de verderlopende nalatigheidsinteresten automatisch en
zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het
factuurbedrag met een minimum van 200 euro per factuur, onverminderd het recht van de Verkoper om
bijkomende schadevergoeding te eisen indien hij een grotere schade bewijst.

5) LEVERING VAN PRODUCTEN

5.1 De door de Verkoper opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen voor Producten in de
elektronische bevestiging van de Bestelling zijn louter indicatief. De normale leveringstermijn van de
door de Koper bestelde Producten bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Elke
eventuele vertraging in de uitvoering of levering waarvan de Verkoper kennis zou krijgen, zal evenwel zo
spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de Koper. Wijzigingen in de bestellingen hebben
automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings- of leveringstermijnen vervallen.

5.2 Levering van de Producten gebeurt door verzending van op de zetel van de Verkoper naar de door de
Koper in de Bestelling aangewezen plaats van levering, onverminderd de bepalingen inzake overgang van
het risico zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

5.3 De Koper dient er in het algemeen voor in te staan dat op de plaats van de levering alle nodige
voorzorgen genomen zijn en dat aan alle voorwaarden voldaan is opdat de levering van de Producten in
goede omstandigheden zou kunnen doorgaan. Alle schade die veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval
is, blijft uitsluitend ten laste van de Koper.

5.4 De Koper zal bij levering onmiddellijk de Producten inspecteren en zal binnen bekwame tijd en ten
laatste binnen 14 dagen na de levering schriftelijk alle zichtbare gebreken aan de Verkoper melden en aan
de Verkoper de stavingstukken van deze gebreken overmaken, waarna de Verkoper overeenkomstig zijn
interne procedure de stavingstukken van de Koper zal onderzoeken en de Koper onverwijld zal
informeren over de verdere afhandelingsprocedure. Enige zichtbare gebreken die niet binnen
bovenvermelde termijn aan de Verkoper schriftelijk worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard door
de Koper.

5.5 Voor leveringen in België:
• Als uw bestelling minder dan 148,76 euro excl. BTW bedraagt, dan zijn wij genoodzaakt om 7.44
euro excl. BTW verzendkosten aan te rekenen.
• Bij bestellingen boven de 148,76 euro excl. BTW worden geen verzendkosten aangerekend.
• Wij bezorgen alle artikelen van uw bestelling, indien mogelijk, in één pakket. Indien bepaalde
artikelen echter niet voorradig zijn, sturen wij de beschikbare artikelen op, en later de rest van de
bestelling. In ieder geval kan er slechts maximaal 1 maal verzendkosten aangerekend worden.

5.6 Wij streven ernaar om uw bestelling binnen een termijn van 7 werkdagen te volbrengen. De levering
gebeurt via GLS. Wij vragen steeds dat er op het leveringsadres iemand aanwezig is om de bestelling in
ontvangst te nemen.

6) HERROEPINGSRECHT – RETOURSOMPLAINTS

6.1 De Koper heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder
betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op
de levering van de Producten.

6.2 Indien de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht om af te zien van zijn aankoop,
dan moet hij de Verkoper daarvan binnen de 14 werkdagen na levering van de Producten schriftelijk van
in kennis stellen per post op het postadres “Addax, Bissegemstraat 239, 8560 Gullegem”, dan wel per
email op het e-mailadres “sales@addax.7quick.eu”. De Koper kan tevens, doch is daartoe niet verplicht, gebruik
maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, zoals omvat in artikel 6.6 van deze
Algemene Voorwaarden. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling
betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.

6.3 Speciaal voor u bestelde artikelen of geborduurde artikelen kunnen niet worden geruild/geretourneerd.

6.4 U dient de goederen goed te verpakken. Het pakketje dient u GEFRANKEERD op te sturen naar:
Addax BV – Bissegemstraat 239 – 8560 Wevelgem. Addax BV accepteert geen ongefrankeerde
pakketten of pakketten onder rembours. Na ontvangst zullen wij u berichten over wat te doen. Aanvaarde
retours zullen de waarde van het artikel terug ontvangen buiten gemaakte retourkosten.

6.5 De Koper dient vervolgens onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 werkdagen na de dag
waarop de herroeping van de Overeenkomst werd meegedeeld, de Producten aan de Verkoper terug te
zenden of te overhandigen.

6.6 Enkel de Producten die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden,
samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte
Producten of Producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, zullen in geen geval
teruggenomen worden.

6.7 Modelformulier voor herroeping
– Aan: ADDAX, B-8560 GULLEGEM, Bissegemstraat 239 ”, per email: “sales@addax.7quick.eu”.
– Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ()/levering van de volgende dienst() herroep/herroepen (): (…)
– Besteld op ()/Ontvangen op (): _______________________________________
– Naam/Namen consument(en): __________________________________________
– Ordernummer: ______________________________________________________
– Adres consument(en): ________________________________________________
– Datum: ____________________________________________________________
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)___________________________________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7) RISICO

7.1 Het verzenden van de Producten aan de Koper gebeurt op risico van de Verkoper, tenzij het vervoer
verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de Koper. Alle met de Producten verbonden risico’s
zullen overgaan op de Koper op het ogenblik van de levering van voormelde Producten aan de Koper.

7.2 Indien de Producten niet kunnen vertrekken uit de lokalen van de Verkoper door enige oorzaak die te
wijten is aan de Koper, zal het risico overgaan op de Koper op de datum dat de levering had moeten
plaatsvinden bij de Koper.

7.3 Van zodra het risico is overgegaan op de Koper, kan de Verkoper onder geen beding nog op enigerlei
aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of vernieling van de Producten.

8) EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Producten blijven eigendom van de Verkoper tot ze volledig betaald zijn. Indien de Koper om welke
reden dan ook nog enige nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen verschuldigd is aan de
Verkoper, zal de eigendom van de Producten pas overgaan van zodra deze nalatigheidsintresten en/of
forfaitaire schadevergoedingen integraal voldaan werden door de Koper. In geval van niet-betaling zal de Koper de Producten op eerste verzoek daartoe van de Verkoper onmiddellijk aan de Verkoper in goede
staat terug bezorgen.

9) AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake conformiteit van Producten, is de Verkoper niet
aansprakelijk voor enige gebreken in de Producten veroorzaakt door abnormale of ongeschikte opslag- of
gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde.

9.2 In elk geval is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de
prijs (excl. B.T.W.) van de Producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals aangerekend aan de
Koper. Behoudens geldig tegenbewijs geleverd door de Koper alsook behoudens enige wettelijke
waarborgen in dat verband, geldt deze aansprakelijkheidsbeperking ongeacht of de handeling of
nalatigheid gesteld is door de Verkoper of een aangestelde van de Verkoper, ongeacht het toepasselijke
aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid,
aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid
voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout van de Verkoper en bovendien in geval van
zware en opzettelijke fout van haar aangestelden.

9.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor verschillen in kleur, vorm, gewicht van de Producten t.o.v. de
beschrijving ervan gegeven op diens website. Daarnaast is de Verkoper niet aansprakelijk voor
afwijkingen in de structuur of materie van de Producten. Tevens is de Verkoper niet aansprakelijk voor
gebreken in de Producten die het gevolg zijn van een gebrekkig onderhoud en/of gebruik van de
Producten door de Koper.

10) OVERMACHT

De Verkoper is niet aansprakelijk tegenover de Koper voor enig verlies of schade welke zou geleden
worden door de Koper en welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het feit dat de uitvoering
van de Overeenkomst wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel
wordt gemaakt omwille van omstandigheden of gebeurtenissen waarover de Verkoper redelijkerwijze
geen controle heeft, met inbegrip van doch niet beperkt tot elektronisch inbraak onder welke vorm ook,
staking, lock-out, arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, overstroming, droogte, extreme
weersomstandigheden, mechanische defecten, software van derden, moeilijkheid of verhoogde kost om
werklieden, materialen of transport te bekomen, stakingen of vertragingen bij een leverancier van de
Verkoper of leveringsweigering door een leverancier van de Verkoper, storingen of problemen met de
openbare nutsvoorzieningen (m.i.v. faling van elektriciteit, telecommunicatie of internet), ongeacht het
feit of deze omstandigheden in kwestie door de Verkoper hadden kunnen worden voorzien of voorkomen.

11) BEËINDIGING

11.1 De Verkoper heeft het recht de Overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en
van rechtswege te beëindigen indien de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de essentiële
verplichtingen van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, na te leven of indien enige door de
Koper verschuldigde bedragen i.v.m. deze of vorige bestellingen bij de Verkoper niet volledig betaald
zijn, en dit onverminderd enige andere rechten van de Verkoper waaronder zijn recht om
schadevergoeding te eisen.

11.2 Indien de Koper zich in de omstandigheden bevindt van enige vorm van gerechtelijke of
buitengerechtelijke uitstel van betaling, zoals onder meer doch niet beperkt tot collectieve
schuldenregeling, faillissement of aanvraag van faillissement, heeft de Verkoper het recht om de
Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang of om volledige voorafgaandelijke betaling of
andere garanties te eisen van de Koper voor de levering.

12) BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de bepalingen van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens wordt verwezen naar de
polis van de Verkoper inzake bescherming van persoonsgegevens en privacy van de Koper, dewelke
integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

13) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Verkoper is en blijft alleen eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten alsook van de knowhow
van de Producten en het productieproces daarvan. De verspreiding van informatie m.b.t. de intellectuele
eigendomsrechten van de Producten of van hun productieproces omvat onder geen enkel beding de
overdracht van enig recht van de Verkoper aan de Koper, en geen enkele licentie noch enig ander recht
m.b.t. het intellectueel eigendomsrecht wordt geacht te zijn gevestigd of toegekend. De Verkoper behoudt
zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen jegens de Koper voor elke overtreding van deze
bepaling en/of inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, onverminderd alle andere rechten die de
Verkoper in dat verband kan laten gelden jegens de Koper.

14) SLOTBEPALINGEN

14.1 Communicatie tussen de Verkoper en de Koper kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders
bepaalt.

14.2 Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van de
Overeenkomst dan wel om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen of na te leven, houdt een afstand
van dergelijke bepalingen of voorwaarden of van deze Algemene Voorwaarden in.

14.3 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Belgisch
recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te
nemen van enig geschil tussen de Verkoper en de Koper.

14.4 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of een deel van dergelijke bepaling ongeldig wordt
verklaard, zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van de Overeenkomst of het
resterend gedeelte van de bepaling. Beide partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig verklaarde
bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en)
bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de Overeenkomst.

14.5 Geen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in enige Overeenkomst kan leiden tot
het creëren van een partnerschap, een agentschap of een relatie van werkgever en werknemer tussen de
Koper en de Verkoper of als zodanig worden beschouwd.

14.6 Geen enkele persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden of bij enige Overeenkomst
tussen Koper en Verkoper kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze
Algemene Voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide
partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of enige
Overeenkomst aangegaan tussen de Koper en de Verkoper.

Back to Top
Product has been added to your cart